”Vi holder deg oppdatert om tiltak for å bedre storaurestammen og følger revisjonsarbeidet i forbindelse med Tokke/Vinje – reguleringen”

Statkraft med nye kommentarer

ILes Statkraft sine kommentarer til de justerte revisjonskravene i forbindelse med vilkårsrevisjonen

Les mer..

Fiskebiologisk undersøkelse i Bandak

 27.-31.8.2017 ble det gjennomført en fiskebiologisk undersøkelse i Bandak. Hensikten var å oppdatere status for fiskebestandene og vurdere reguleringseffekter. Her er rapporten

Les mer..

Kartlegging av gyte- og oppvekstområder

På oppdrag av Statkraft har LFI Uni Miljø gjennomført en habitatkartlegging av strekningen fra Helvetesfossen og ned til Bandak i mai 2016, og i restfeltet fra øverste vandringsbarriere i Tokkeåi ned til Helvetesfossen i november 2017. Les rapporten her.

Utdrag rapporten:
Kartlegging av fysiske habitatforhold for storaure i Tokkeåi nedenfor Helevetesfossen (2015, 2016) viser at det er relativt lav skjultilgang i Tokkeåi, særlig i nedre deler (vektet skjul er 4,7), og at gyteareal er ca. 8020 m2, (2,4 %). Elvearealet har med sin størrelse på 332.000 m2 (ved 20 m3/s) og tilgjengelighet fra Bandak et stort potensiale for reproduksjon av storaure. Hydromorfologiske tiltak som fjerning av terskler, sedimenttilførsel, ripping samt økt vannføring, sikring mot utfall og raske vannstandsendringer vil kunne bedre de fysiske habitatforholdene. Kartlegging av Tokkeåi ovenfor Helvetesfossen (2017) viser at de fysiske habitatforholdene er prinsipielt egnet for storaure. Skjultilgang i elvebunn er større (9,4), men gyteareal mindre (1670 m2, 1,1 %) enn på elvestrekningen nedenfor. Strekningen har flere vannføringsavhengige vandringshinder og en ca. 10 m høy foss i Ravnejuvet vurderes som vandringsbarriere. Dette gir en lengde på ca. 8,2 km og et vanndekt areal på 148.000 m2 ved 1,3 m3/s. Ved vurdering av tiltak for å sikre storaure i Bandak anbefales å legge til grunn et helhetlig perspektiv på livssyklusen til storaure og økosystemet, inkludert hydromorfologiske habitatforhold, temperatur, vannkvalitet, samspill med andre arter, biologisk produksjonspotensial og fiskeforvaltning.Skjermbilde 2018-05-16 kl. 14.52.01

Hele rapporten: Kartlegging av gyte_og_oppveksthabitater_2018_4_26_LFI_rapport 307_redusert

NINA-notat om endringene i Helveteshylen

Dokumentasjonen av senkningen av vannspeilet i Helveteshylen – får det konsekvenser for de foreslåtte storørret-tiltakene?  Forskningsjef Jon Museth i NINA gir sin vurdering i et nytt notat.

 

Skjermbilde 2018-05-15 kl. 12.01.09NINA Rapport 1050 fremmet en rekke forslag til tiltak for å styrke storørret i Tokkeåi/Bandak. Da rapporten ble utarbeidet fantes det ikke opplysninger om Statkraft sin senking av Helveteshylen og uttak av store mengder stein og grus. Forskningssjef Jon Museth gir her sin vurdering av de foreslåtte tiltakene sett i lys av den nye dokumentasjon.

Notat-om-NINA-Rapport-1050-jmu.pdf

En av de nærmeste dagene blir den nye rapporten fra UNI-Miljø lagt ut.

Vi tar gjerne imot innlegg og vurderinger fra dere som følger med på Bandakkanalen.no og miljørevisjonsprosessen