”Vi holder deg oppdatert om tiltak for å bedre storaurestammen og følger revisjonsarbeidet i forbindelse med Tokke/Vinje – reguleringen”

Reguleringen stengte storaurens vandring

Tokke kommune sendte nylig NVE en særdeles grundig dokumentasjon på hvordan utbyggingen av Lio kraftverk i 1969 gjorde Helveteshylen til et vandringshinder for storaurens tilgang til viktige gyteområder.  Les mer..

Endring av avsnitt i ungfiskrapporten

Etter forrige innlegg på bandakkanalen.no har UiO/Naturhistorisk museum gjort en endring i innledningen i rapporten om ungfiskbestanden i Tokkeåi.

Les mer..

Ungfiskrapport med emmen bismak

UiO/Naturhistorisk museum sin rapport om
ungfiskbestanden i Tokkeåi gjennomført på
oppdrag fra Statkraft heiser oppdragsgivers flagg høyt.

 

Rapporten det henvises til er denne:  Kartlegging av gyte_og_oppveksthabitater_2018_4_26_LFI_rapport 307_redusert

Her oppsummeres på s. 31-32 følgende: «Kartlegging av Tokkeåi ovenfor Helvetesfossen viser at de fysiske habitatforholdene er prinsipielt egnet for storaure. Skjultilgang i elvebunn er større (9,4), men gyteareal mindre (1670 m2, 1,1 %) enn på elvestrekningen nedenfor. Strekningen har flere vannføringsavhengige vandringshinder og en ca. 10 m høy foss i Ravnejuvet vurderes som vandringsbarriere. Dette gir en lengde på ca. 8,2 km og et vanndekt areal på 148.000 m2 ved 1,3 m3/s.m

Bandakkanalen.no har bedt Svein Jacob Saltveit, ansvarlig for ungfiskrapporten,  om en  nærmere redegjørelse for hvordan Puig et al. kan tas til inntekt for ideen om at Tokkeåi oppstrøms Helveteshylen verken har vært eller er lite egnet som gyteområde for storaure. Vi har foreløpig ikke fått noe svar, men håper han kommer på banen.

Til bandakkanalen.no er imidlertid Pulg tydelig:

«Vi konkluderer ikke at elven ovenfor fossen er «lite egnet som gyteområde» (de gyteplasser som finnes er egnet)  

Les ungfiskrapporten her:

Rapport-Tokkåi-2018-ungfisk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statkraft sin kommentar kommenteres

Statkrafts kommentar til «En helvetes revisjon» kan ikke få stå uimotsagt, selv om jeg føler meg beæret ved å bli nevnt ved navn hele 15 ganger. Les mer..