”Vi holder deg oppdatert om tiltak for å bedre storaurestammen og følger revisjonsarbeidet i forbindelse med Tokke/Vinje – reguleringen”

Droneflyving over Tokkeåi på 6m3/s

I dag har Statkraft senket vannstanden i Tokkeåi  fra ca 15 til 6 m3/s. En drone skal dokumentere vannvekt areal ved denne vannføringen fra Bandak og opp til utløpet av Lio kraftverk.

Tokke JFF sendte i går ut en bekymringsmelding og ba Statkraft droppe dagens planlagt senking av vannføringen i Tokkeåi.  Så sent som 10. januar i år skjedde et utfall hvor vannføringen sank fra 14, 8 m3/s til ca 4 m3/s. Nok engang førte en brå vannstandsenking til fiskedød og stranding. Hendelsen ble oppdaget tilfeldig og har blitt beklaget av Statkraft i etterkant. Menneskelig svikt i forbindelse med en planlagt brannøvelse i Lio var årsaken.

I etterkant av gårdsdagens bekymringsmelding om dagens endring av vannføring, sendte Statkraft ut følgende:

«Den planlagte nedrampingen kan, etter vår mening, ikke sammenlignes med den ikke planlagte stoppen i januar. Det var et plutselig utfall hvor vannføringsendringen skjedde momentant. Imorgen er det planlagt en skånsom nedkjøring som vil forgå over 4 timer for å minimere farene for stranding av yngel og bunndyr. Vannføringen ved Elvarheim vil være på ca 6 m3/s hvilket er 2 m3/s over anbefalingen i Nina rapporten(1050). For å bevare økologien i et langsiktig perspektiv er det viktig med et godt kunnskapsgrunnlag og det gjort en rekke undersøkelser i vassdraget. Det er også gjennomført en rekke biotoptiltak basert på disse i samarbeid med Tokke jeger og fisk og Bandak fiskelag de siste årene. Vi har gode data for modellering av vanndekt areal, men vi mangler sammenhengende foto fra Bandak til utløp Lio kraftverk på forskjellige vannføringer. 6m3/s er en frivillig sommervannføring som vi mener det er viktig å få dokumentert. I tillegg vil denne vannføringen gi oss mulighet til å evaluere de gjennomførte tiltakene i elva og om det er behov for justering av disse.» 
Tokke JFF mener undersøkelser av vanndekt areal ved kontrollert nedtapping til 6m3/s  er en avsporing fra den reelle problematikken. Den dreier seg om konsekvensene av raske kunstige vannføringsendringer, ikke kontrollerte nedrampinger.