”Vi holder deg oppdatert om tiltak for å bedre storaurestammen og følger revisjonsarbeidet i forbindelse med Tokke/Vinje – reguleringen”

Om

Bandakkalen.no vil ha hovedfokus på Prosjektet ”Ferskvannsøkologiske undersøkelsene i Tokkeåi og deltaområdet. Dette er et ledd i revisjonen av konsesjonsvilkårene for Statkraft i Tokke-Vinje-vassdraget og er en av de første i en rekke revisjoner, som skal foretas i norske regulerte vassdrag i årene fremover.

Ørretbestanden i Bandak og Tokkeåi utgjør indrefileten av ørret i Norge. Den storvokste ørreten ute i Bandak kan bli opptil 15-20 kilo, og bruker Tokkeåi som gyteelv. Denne ørretstammen kan karakteriseres som en ”ur-ørret”, fordi den vandret opp Skiensvassdraget under isavsmeltingen for 10.000 år siden. Den har kolonisert Bandak og Tokkeåi på en helt naturlig måte. Dermed er den av stor bevaringsbiologisk interesse.

Forklaringen på stammens unike vekst ligger trolig i det særegne deltaområdet i nordenden av Bandak. Dets store næringsressurser i form av bunndyr, insektlarver, niøye og stingsild fungerer som et ”springbrett” for ørreten. Her kan den spise seg stor nok til senere i livet å ta for seg av Bandak sine enorme mengder sik.

Næringsforholdene i deltaområdet er imidlertid sterkt forringet, som følge av hard regulering av vannstanden i Bandak.

Det nystartede forskningsprosjektet tar sikte på å kartlegge og foreslå tiltak til utbedring av disse uheldige forholdene. Det forventes derfor at ørretbestanden vil respondere positivt allerede i prosjektperioden.