”Vi holder deg oppdatert om tiltak for å bedre storaurestammen og følger revisjonsarbeidet i forbindelse med Tokke/Vinje – reguleringen”

Bandak fiskelag

Bakgrunn

Vannkraft har gjennom ei mannsalder prega Tokkåi. Nesten alt vatnet blei lagt i rør for å kunne forsyne kraftstasjonen på Dalen. Dette førte til at vannføringa vart sterkt redusert. Dette har skada gytinga, oppvekstforholda, næringsforholda og vandringsforholda for stamma. Den opprinnelege storaurestamma i Bandak og Tokkeåi vart sterkt skadelidande av dette. Storaurestamma og miljøet vart ikkje levna ein tanke på denne tida. Kraftproduksjon, inngrep i Tokkeåi, overbeskatning og regulering av Bandak: Sammen har dette nesten øydelagt den eingong så stolte storaurestamma. Tokke og Vinje kommunar kravde ein vilkårsrevisjon inn for NVE, og i juni 2022 ble revisjonen vedteke av Kongen i statsråd. Resultatet vil forhåpentlegvis styrke storaurestamma i Bandak og Tokkeåi.

Bandak Fiskelag har som hovedmål å styrke og bevare den unike storaurestamma i Bandak og vil leggje til rette og utvikle Tokkeåi og Bandak til å bli ein attraktiv sportsfiskedestinasjon for alle sportsfiskarar. Vi vil ha et årvåkent øye med gjennomføringen av pålegga i den vedtekne Vilkårsrevisjonen og følge nøye med på utviklinga av storaurestamma.