”Vi holder deg oppdatert om tiltak for å bedre storaurestammen og følger revisjonsarbeidet i forbindelse med Tokke/Vinje – reguleringen”

Bandak fiskelag

Nettsida

Bandak Fiskarlag ser særs positivt på ei nettside om prosjektet. Det vil belyse dei mange utfordringane me står ovanfor. Det er eit særs komplisert system som skal fungere sammen: Kraftproduksjon, miljø og forvaltning. Denne nettsida vil vere til nytte for alle partar i prosjektet, og i tillegg andre vilkårsrevisjonar. Samtidig vil den gjeve eit godt innblikk i det unike med storaurestamma, Tokkeåi og Bandak.

Bakgrunn

Vannkraft har gjennom ei mannsalder prega Tokkåi. Nesten alt vatnet blei lagt i rør for å kunne forsyne kraftstasjonen på Dalen. Dette førte til at vannføringa vart sterkt redusert. Dette har skada gytinga, oppvekstforholda, næringsforholda og vandringsforholda for stamma. Den opprenlege storaurestamma i Bandak og Tokkeåi vart sterkt skadelidande av dette. Storaurestamma og miljø vart ikkje levna ein tanke på denne tida. Kraftproduksjon, inngrep i Tokkeåi, overbeskatning og regulering av Bandak:  Sammen har dette nesten øydelagt den eingong så stolte storaurestamma. Tokke og Vinje kommunar kravde ein vilkårsrevisjon inn for NVE og det vart heldigvis opna for dette. Vilkårsrevisjonen for Tokke-Vinje vassdraget er no godt i gang. Me håpar at resultatet av dette vil styrke og bevare storaurestamma i Bandak og Tokkeåi.

Forskinga til NINA

Det er heilt avgjerande at me no får ein nøye gjennomgang alle forhold som påvirkar storaurestamma. Dette er nykelen til å finne gode løysingar i samspelet mellom kraftproduksjon, miljø og forvaltning. Lykkas me i dette, vil framtida til storaurestamma sjå betrakteleg lysare ut.

Målsettingar

Bandak Fiskelag har som hovedmål å styrke og bevare den unike storaurestamma i Bandak.

Bandak Fiskarlag vil aktivt deltaka i eit samarbeid for å finne banebrytande løysingar mellom kraftproduksjon, miljø og forvaltning, som saman styrkar storaurestamma.

Bandak Fiskarlag vil leggje til rette og utvikle Tokkeåi og Bandak til å bli ein attraktiv sportsfiskedestinasjon for alle sportsfiskarar.