”Vi holder deg oppdatert om tiltak for å bedre storaurestammen og følger revisjonsarbeidet i forbindelse med Tokke/Vinje – reguleringen”

Varselbrev fra Naturvernforbundet

16. september sank vannstanden i Tokkeåi fra 15,91 m3/s til 5,83 m3/s mellom klokka 09.00 og 13.00. Naturvernforbundet krever undersøkelse og sanksjoner. Les mer..

Fylkesmannen opprettholder påleggene

Fylkesmannen tar ingen av Statkraft sine innvendinger om de varslete påleggene til følge. Les brevet fra Fylkesmannen her:

Pålegg om forundersøkelse til bygging av fiskepassasje i Helvetesfossen – samt overvåking av gytebestand og ungfisk i Tokkeåi

Statkraft svarer Fylkesmannen

I juni varslet Fylkesmannen i Telemark og Vestfold pålegg av forundersøkelse til bygging av fiskepassasje i Helvetesfossen, samt overvåking av gytebestand og ungfisk i Tokkeåi. Her er  Statkraft sin tilbakemelding.

Det fem sider lange dokumentet oppsummeres  slik:

Statkraft har ingen innsigelser til kartlegging av gytegroper eller gytefisk og av ungfisk …  Dersom det skal gjøres en genetisk kartlegging, mener Statkraft at omfanget bør utvides og at andre aktører også bør delta til finansiering. Utrede og beskrive fiskepassasje i Helvetesfossen mener Statkraft bør gjøres når utfallet av den pågående vilkårsrevisjonen er klart.

Tilbakemelding starter med en 8-punkts fornektelse av Fylkesmannens definisjon av storørretstammen i Bandak som redusert til kritisk truet nivå. Påstanden om at området oppstrøms Helvetesfossen ikke har vært eller i framtiden vil være av stor betydning for storørreten, gjentas med samme argumentasjon som de siste årene.

Her er svaret i sin helhet:

Statkraft brev

 

Les mer..

Storørret mot Statkraft

Aftenposten Innsikt med 10 sider om revisjonen av Tokke-Vinje Les mer..