”Vi holder deg oppdatert om tiltak for å bedre storaurestammen og følger revisjonsarbeidet i forbindelse med Tokke/Vinje – reguleringen”

Statkraft svarer Fylkesmannen

I juni varslet Fylkesmannen i Telemark og Vestfold pålegg av forundersøkelse til bygging av fiskepassasje i Helvetesfossen, samt overvåking av gytebestand og ungfisk i Tokkeåi. Her er  Statkraft sin tilbakemelding.

Det fem sider lange dokumentet oppsummeres  slik:

Statkraft har ingen innsigelser til kartlegging av gytegroper eller gytefisk og av ungfisk …  Dersom det skal gjøres en genetisk kartlegging, mener Statkraft at omfanget bør utvides og at andre aktører også bør delta til finansiering. Utrede og beskrive fiskepassasje i Helvetesfossen mener Statkraft bør gjøres når utfallet av den pågående vilkårsrevisjonen er klart.

Tilbakemelding starter med en 8-punkts fornektelse av Fylkesmannens definisjon av storørretstammen i Bandak som redusert til kritisk truet nivå. Påstanden om at området oppstrøms Helvetesfossen ikke har vært eller i framtiden vil være av stor betydning for storørreten, gjentas med samme argumentasjon som de siste årene.

Her er svaret i sin helhet:

Statkraft brev