”Vi holder deg oppdatert om tiltak for å bedre storaurestammen og følger revisjonsarbeidet i forbindelse med Tokke/Vinje – reguleringen”

Ungfiskrapport med emmen bismak

UiO/Naturhistorisk museum sin rapport om
ungfiskbestanden i Tokkeåi gjennomført på
oppdrag fra Statkraft heiser oppdragsgivers flagg høyt.

 

Rapporten det henvises til er denne:  Kartlegging av gyte_og_oppveksthabitater_2018_4_26_LFI_rapport 307_redusert

Her oppsummeres på s. 31-32 følgende: «Kartlegging av Tokkeåi ovenfor Helvetesfossen viser at de fysiske habitatforholdene er prinsipielt egnet for storaure. Skjultilgang i elvebunn er større (9,4), men gyteareal mindre (1670 m2, 1,1 %) enn på elvestrekningen nedenfor. Strekningen har flere vannføringsavhengige vandringshinder og en ca. 10 m høy foss i Ravnejuvet vurderes som vandringsbarriere. Dette gir en lengde på ca. 8,2 km og et vanndekt areal på 148.000 m2 ved 1,3 m3/s.m

Bandakkanalen.no har bedt Svein Jacob Saltveit, ansvarlig for ungfiskrapporten,  om en  nærmere redegjørelse for hvordan Puig et al. kan tas til inntekt for ideen om at Tokkeåi oppstrøms Helveteshylen verken har vært eller er lite egnet som gyteområde for storaure. Vi har foreløpig ikke fått noe svar, men håper han kommer på banen.

Til bandakkanalen.no er imidlertid Pulg tydelig:

«Vi konkluderer ikke at elven ovenfor fossen er «lite egnet som gyteområde» (de gyteplasser som finnes er egnet)  

Les ungfiskrapporten her:

Rapport-Tokkåi-2018-ungfisk