”Vi holder deg oppdatert om tiltak for å bedre storaurestammen og følger revisjonsarbeidet i forbindelse med Tokke/Vinje – reguleringen”

Tokke JFF anser innsynskravet til Statkraft som avslått

Tokke JFF mener svaret de fikk fra Statkraft  ikke tilfredsstiller allmenhetens krav til miljøinformasjon og anser innsynskravet som avslått.

Tokke JFF mener at svar sendt i e-post 24.10.2018 kl.14:57 av Vegard Pettersen i Statkraft ikke tilfredsstiller allmenhetens krav til miljøinformasjon etter vannforskriften og miljøinformasjonslovens bestemmelser og anser vårt krav om innsyn som avslått.
Store deler av vedlagt dokument, som åpenbart inneholder miljøinformasjon er svartsladdet og uleselig. Ref http://bandakkanalen.no/2018/10/sladdet-offentliggjoring/. Andre opplysninger vedrørende undersøkelsene er ikke gjort kjent.
I vannforskriften §27 står det:
«Vannregionmyndigheten skal i samarbeid med vannregionutvalget tilrettelegge for at alle interesserte gis anledning til å delta aktivt i gjennomføringen av denne forskriften og særlig ved utarbeidelse, revisjon og oppdatering av forvaltningsplaner og tiltaksprogrammer. På forespørsel skal det i samsvar med miljøinformasjonsloven gis tilgang til bakgrunnsdokumenter og opplysninger som er brukt ved utarbeidelsen av forvaltningsplaner.»

I miljøinformasjonslovens §13 står det om saksbehandling:
2) Informasjonen skal være dekkende og forståelig i forhold til informasjonsbehovet kravet gir uttrykk for.4) Dersom et krav om miljøinformasjon avslås, skal forvaltningsorganet vise til den bestemmelsen som er grunnlag for avslaget, gi en kort begrunnelse for avslaget, opplyse om adgang og frist for å kreve nærmere begrunnelse, og opplyse om klageadgang og klagefrist. Avslag skal gis skriftlig.»

Linker til lover:
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2003-05-09-31
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-12-15-1446?q=vannforskriften

NVE opplyser at EUs rammedirektiv for vann (vanndirektivet) og den norske vannforskriften står sentralt i revisjonsprosesser. Revisjon av konsesjonsvilkår vil være et sentralt virkemiddel for å forbedre miljøtilstanden, som er et hovedmål i vannforskriften.
https://www.nve.no/energiforsyning-og-konsesjon/vannkraft/revisjon-av-konsesjonsvilkar/


Tokke JFF ber Statkraft om å etterkomme krav i vannforskriften og miljøinformasjonsloven. Vi ber om at informasjon skal være dekkende og forståelig samt at avslag på innsynskrav fremmet av Tokke JFF   i e-post  av 24. september 2018 begrunnes etter bestemmelser i lov om miljøinformasjon §13  pkt. 2 og 4.

For Tokke jeger og fiskerforening
Bjørn Olav Haukelidsæter
Birger Gauslå