”Vi holder deg oppdatert om tiltak for å bedre storaurestammen og følger revisjonsarbeidet i forbindelse med Tokke/Vinje – reguleringen”

Kartlegging av gyte- og oppvekstområder

På oppdrag av Statkraft har LFI Uni Miljø gjennomført en habitatkartlegging av strekningen fra Helvetesfossen og ned til Bandak i mai 2016, og i restfeltet fra øverste vandringsbarriere i Tokkeåi ned til Helvetesfossen i november 2017. Les rapporten her.

Utdrag rapporten:
Kartlegging av fysiske habitatforhold for storaure i Tokkeåi nedenfor Helevetesfossen (2015, 2016) viser at det er relativt lav skjultilgang i Tokkeåi, særlig i nedre deler (vektet skjul er 4,7), og at gyteareal er ca. 8020 m2, (2,4 %). Elvearealet har med sin størrelse på 332.000 m2 (ved 20 m3/s) og tilgjengelighet fra Bandak et stort potensiale for reproduksjon av storaure. Hydromorfologiske tiltak som fjerning av terskler, sedimenttilførsel, ripping samt økt vannføring, sikring mot utfall og raske vannstandsendringer vil kunne bedre de fysiske habitatforholdene. Kartlegging av Tokkeåi ovenfor Helvetesfossen (2017) viser at de fysiske habitatforholdene er prinsipielt egnet for storaure. Skjultilgang i elvebunn er større (9,4), men gyteareal mindre (1670 m2, 1,1 %) enn på elvestrekningen nedenfor. Strekningen har flere vannføringsavhengige vandringshinder og en ca. 10 m høy foss i Ravnejuvet vurderes som vandringsbarriere. Dette gir en lengde på ca. 8,2 km og et vanndekt areal på 148.000 m2 ved 1,3 m3/s. Ved vurdering av tiltak for å sikre storaure i Bandak anbefales å legge til grunn et helhetlig perspektiv på livssyklusen til storaure og økosystemet, inkludert hydromorfologiske habitatforhold, temperatur, vannkvalitet, samspill med andre arter, biologisk produksjonspotensial og fiskeforvaltning.Skjermbilde 2018-05-16 kl. 14.52.01

Hele rapporten: Kartlegging av gyte_og_oppveksthabitater_2018_4_26_LFI_rapport 307_redusert