”Vi holder deg oppdatert om tiltak for å bedre storaurestammen og følger revisjonsarbeidet i forbindelse med Tokke/Vinje – reguleringen”

Statkraft

Statkraft støtter Bandakkanalen.no fordi vi ønsker å fortelle mer om vår vannkraftproduksjon i området og vise at man kan kombinere vannkraft og dagens miljøstandard.

Storørreten i Bandak gyter på strekningen fra tunnelutløpet ved Lio kraftverk og ned til utløpet i Bandak. Bevaring av storørretstammen forventes å bli gitt høy prioritet i forbindelse med en pågående vilkårsrevisjon for Tokke-Vinjereguleringen.

Tokke-Vinjereguleringen

De siste femti årene har Tokke-Vinjevassdraget vært regulert til kraftproduksjon. I gjennomsnitt produseres det 4,4 TWh strøm i vassdraget – nok til å dekke forbruket til rundt 200 000 husstander.

I 2007 ble det åpnet for en revisjon av vilkårene for syv av kraftverkene oppstrøms Bandak. Vannkraftutbyggingene som ble gjort for femti år siden ble gjort med andre prioriteringer og dermed en annen miljøstandard enn den vi har i dag. I vilkårsrevisjonen ønsker Statkraft, sammen med lokale myndigheter og andre, å finne de løsningene som best kombinerer behovet for fornybar kraftproduksjon og lokale miljøhensyn.

Storørretstammen

Storørreten i Bandak og Tokkeåi er en av Telemarks viktigste storørretstammer. Storørreten gyter på strekningen fra tunnelutløpet ved Lio kraftverk og ned til utløpet i Bandak. Det er ingen bestemmelser i konsesjonen om minstevannføring i Tokkeåi, men Statkraft har etablert selvpålagte restriksjoner for å ivareta gyteoppgang og unngå stranding av fisk ved endringer i vannføring. Bevaring av storørretstammen forventes å bli gitt høy prioritet i forbindelse med vilkårsrevisjonen for Tokke-Vinjereguleringen.

NINA-undersøkelsen

Statkraft engasjerte høsten 2010 Norsk institutt for naturforskning til å gjennomføre ferskvannsbiologiske undersøkelser i Tokkeåi i perioden 2010-2014. Hensikten med NINA-undersøkelsene er å kartlegge forholdene for storørret i Tokkeåi og elvedelta i Bandak, samt vurdere mulige tiltak. Dette inkluderer å vurdere minstevannføring og avbøtende tiltak i Tokkeåi for å bidra til en levedyktig bestand av storørret. Vi ønsker å gjøre resultater fra disse undersøkelsene tilgjengelig for alle interesserte. Nettsiden Bandakkanalen.no gir Statkraft også muligheten til å legge ut annen aktuell informasjon til allmennheten om pågående og fremtidige prosjekter i reguleringsområdet.

Statkraft har også en egen hjemmeside der vi legger ut informasjon om status i vilkårsrevisjonen:

http://www.statkraft.no/energikilder/vannkraft/tokke-vinje.aspx