”Vi holder deg oppdatert om tiltak for å bedre storaurestammen og følger revisjonsarbeidet i forbindelse med Tokke/Vinje – reguleringen”

Regjeringen fulgte NVE sin innstilling.

Minstevannføring, fiskepassasje, omløpsventil og lokkeflommer. I Kongelig resolusjon av 17. juni ble vilkårene for kraftproduksjonen i Tokke-Vinje vassdraget revidert i tråd med NVE sin innstilling. En stor dag for størørreten og dens hjelpere.

Sitat fra resolusjonen:

«Departementet tilrår at vilkåra blir reviderte i tråd med NVE si innstilling, og føreslår at det blir innført minstevassføring og andre tiltak for å betre tilhøva for storauren i Bandak og Tokkeåi. Departementet set vilkår om eit fond for fisk, vilt og friluftsliv og eit fond for villrein. Departementet føreslår at det blir innført moderne standardvilkår, som gjev miljømyndigheitene heimel til m.a. å pålegge habitatforbetrande tiltak»

I sammendraget av NVE sin innstilling heter det bl. a.:

«Av hensyn til storørreten i Tokkeåi anbefaler vi etablering av en fiskepassasje i Helvetesfossen og slipp av minstevannføring hele året fra Vinjevatn til Tokkeåi. Dette vil åpne opp for 8 km nye potensielle gyte- og oppvekstområder ovenfor fossen, og være et viktig bidrag til å sikre en levedyktig storørretbestand ...  For å unngå episoder med brå vannstandsendringer i Tokkeåi nedenfor Helvetesfossen anbefaler vi at det installeres en omløpsventil i Lio kraftverk, fastsettes bestemmelser for sakte nedkjøring av kraftverket og minstevannføringer i Tokkeåi målt ved Elvarheim. Tiltakene vil redusere risikoen for tørrlegging av gyte- og oppvekstområder og stranding av fisk. De frivillige restriksjonene som Statkraft i dag praktiserer i Totak og Ståvatn, blir formalisert i reglementet. Konsesjonæren pålegges å yte tilskudd til et fond, ved årlige utbetalinger på kr. 200 000, som skal fremme fisk, vilt og friluftsliv i kommunene.

Videre blir de frivillige restriksjonane Statkraft har praktisert for Totak og Ståvatn formaliserte. Det innføres av moderne standardvilkår med vilkår om naturforvalting som vil kunne innfri flere av krava til revisjonen og bidra til miljøforbedring.

Tiltakene som gjelder vannslipp er beregnet å medføre Statkraft et samlet produksjonstap på ca. 44 GWh/år. Nåverdien av dette krafttapet er 342 millionar kroner. Total produksjon i kraftverkene som inngår i reguleringen er omlag 4,5 TWh/år.