”Vi holder deg oppdatert om tiltak for å bedre storaurestammen og følger revisjonsarbeidet i forbindelse med Tokke/Vinje – reguleringen”

Minstevannføring, fisketrapp og omløpsventil

11. februar 2021 vil bli husket som den viktigste dagen for storørreten og dens forkjempere på mange tiår! NVE sin innstilling til revisjon av konsesjonsvilkårene for Tokke-Vinjevassdraget er endelig klar. Det skulle ta ti år fra arbeidet med revisjonen ble startet til den nå foreligger.

Innstillingen anbefaler årlig minstevannføring i det gamle elveløpet, bygging av fiskepassasje i Helvetesfossen, etableringen av vannbank for lokkeflommer og omløpsventil i Lio Kraftverk,

logotype«Ut frå føreliggjande kunnskap om storauren og påverknadenetilrår NVE bygging av ein fiskepassasje i Helvetesfossen og slepp av minstevassføring heile året frå Vinjevatn til Tokkeåi. Tiltaka vil opne opp for 8 km nye potensielle gyte- og oppvekstområde ovanfor fossen, og vere eit viktig bidrag til å sikre ein levedyktig storaurebestand. I tillegg rår NVE til at det skal sleppast minstevassføring frå Byrtevatn til Mosåi/Rukkeåi i sommarperioden. Auka vassføring vil òg ha nytteverdi for fleire andre viktige miljø- og brukarinteresser i vassdraga I dei nedre delane av Tokkeåitilrår NVE montering av ein omløpsventil i Lio kraftverk og at Statkraft sin frivilligpraksis for sakte nedkjøyring av kraftverket blir tatt inn i manøvreringsreglementet. Vidare føreslår NVE reglar for vassføringar i Tokkeåi målt ved Elvarheim. Tiltaka vil redusere risikoen for tørrlegging av gyte- og oppvekstområde og stranding av fisk i elva nedstraums Helvetesfossen.  NVE foreslår vidare at Statkraft blir pålagt å utarbeide eit forslag til tiltaksplan for biotoptiltak med prioriteringar av vassdragsavsnitt i Tokke-Vinjevassdraget, i hovudsak av omsyn til fisk og fiskevandringar.»  Fra NVE sin nettsider i dag.

Hele innstillingen kan du lese her:

https://www.nve.no/konsesjonssaker/konsesjonssak?id=4740&type=V-1