”Vi holder deg oppdatert om tiltak for å bedre storaurestammen og følger revisjonsarbeidet i forbindelse med Tokke/Vinje – reguleringen”

Endring av avsnitt i ungfiskrapporten

Etter forrige innlegg på bandakkanalen.no har UiO/Naturhistorisk museum gjort en endring i innledningen i rapporten om ungfiskbestanden i Tokkeåi.

Avsnittet det ble stilt spørsmål ved er endret til:

«Tokkeåi fra deltaområdet og opp til Helveteshylen er i dag det helt sentrale gyteområde for ørret, inkludert storørret fra Bandak (Kraabøl et al. 2015, Saltveit & Brabrand 2017, 2018). Kartlegging av gyte- og oppvekstområder i Tokkeåi ovenfor Helvetesfossen og opp til Ravne- juvet (vandringshinder) viser at det i dette elveavsnittet av Tokkeåi er relativt få områder egnet for gyting, men at det er gode skjulmuligheter for større fisk (Pulg et al. 2018). Det har imidlertid vært diskutert om stor ørret kunne vandre opp Helvetsfossen før regulering og ut- nytte dette området ovenfor. Kraabøl og Gregersen (2016) undersøkte strekningen ovenfor Helvetesfossen og antydet at det her var et potensiale for rekruttering av stor ørret fra Bandak, gitt oppvandring forbi Helvetesfossen. Deres habitatvurdering var basert på stikkprøver i nedre del uten systematisk arealdekkende kartlegging. Pulg et al. (2018) vurderer gytemulighetene samlet sett som moderat eller på grensen til lite egnet for stor ørret på denne strekningen, mens skjulforholdene vurderes som bedre. Denne strekningen er også beskrevet å ha stasjonær ørret (Sømme 1959, Harstad & Løkensgard 1968).»

Les den korrigerte rapporten her:

Rapport-Tokkåi-2018-ungfisk 2