”Vi holder deg oppdatert om tiltak for å bedre storaurestammen og følger revisjonsarbeidet i forbindelse med Tokke/Vinje – reguleringen”

Statkraft-tiltak i Tokkeåi fra 2011- 2018

Siste fase i Statkraft sin restaurering av terskler og biotoptiltak i Tokkeåi ble gjennomført i første del av august.  Fra Statkraft har vi mottatt følgende oppdatering:

Tiltakene i 2018 ble basert på innspill fra Tokke Jeger- og fisk og Bandak fiskelag. Samt enighet i tiltaksgruppen og den opprinnelige treårige tiltaksplanen. Tiltakene ble faglig prioritert og vurdert av Uni Miljø i Bergen.

Arbeid i Hakjesflotthylen

Arbeid i Hakjesflotthylen

Brekk Hakjesflotthylen

Brekk Hakjesflotthylen

Tiltak som har blitt gjennomført i 2018:

 • Ombygging av tersklene rundt Buøy (Uni Miljø og Kåsa&Ringhus)
  • Inkl tilkjøring av ca130-150 tonn stor stein (Arne Vågslid)
 • Ombygging av sideløpene ut av Asiahylen, senket ca 15-20 cm (Uni Miljø og Kåsa&Ringhus)
 • Restpunkter ved Hakjesflott hylen gjennomført. Senket brekkene ytterligere, sikret kant mot fotballbane, lagt ut mengder storstein, åpnet bekk mot idrettshall (Uni Miljø og Kåsa&Ringhus)
 • Indre løp møt Huvestad ble harvet og tersklene ble modifisert og stor stein lagt ut.(Statkraft og BE Sørensen)
 • Store mengder stor stein ble lagt ut fra Gjesshyl og opp mot Åmøtehylen (BE Sørensen)
 • Vik nedstrøms Åmøtehylen utgravd (Arne Vågslid)
 • Brekket på Åmøtehylen ble tilkjørt stor stein og store mengder stein/grus fra viken nedstrøms (Arne Vågslid)
 • Betongterskel indre løp Buøy ble åpnet med to løp (Uni Miljø og Kåsa&Ringhus)
 • Terskler indre løp Buøy ble litt senket (Uni Miljø og Kåsa&Ringhus)
Brekk på Hakjesflotthylen

Brekk på Hakjesflotthylen

Buøy ned mot Asiaevja

Buøy ned mot Asiaevja

Arbeid gjennomført fra 2012-2017:

 • Restaurering og re-åpnet Haugsevja sideløp (480 meter langt)
 • Lagt ut ca 200 stor stein i grupper og enkeltvis i Asiahylen
 • Åpnet og senket 5 sideløp ved Asiahylen og indre løp Buøy
 • Restaurert strekket fra Åmøtehylen til ca 150 meter nedstrøms utløp Gjesshyl (ca 350-400 meter)
 • Tilkjørt og lagt ut ca 400 tonn gytegrus i Gjesshyl og nedstrøms Åmøtehylen. Grus hentet fra sideløp ved Asiahylen
 • Bygd om tersklene ved Hakjesflott hylen og utenfor skolen
 • Bygd om tersklene utenfor Skålen. Dvs de to øverste tersklene i Tokkeåi.
 • Restaurert gangterskel/hoppesteinsterskel til Buøy.
 • Harvet kartlagte og anbefalte(Uni Miljø) områder i hele elva.
Buøy mot Elvarheim

Buøy mot Elvarheim

Brekk Åmøtehylen og nedover mot Gjesshyl

Brekk Åmøtehylen og nedover mot Gjesshyl

Brekk gjesshyl

Brekk gjesshyl