”Vi holder deg oppdatert om tiltak for å bedre storaurestammen og følger revisjonsarbeidet i forbindelse med Tokke/Vinje – reguleringen”

Ungfiskundersøkelser 2016-2017

Høsten 2017 gjennomførte LFI en ny undersøkelse av ungørret i Tokkeåi og nedre del av

Dalaåi. Nå foreligger rapporten.Skjermbilde 2018-02-06 kl. 12.30.15Undersøkelsen er en del av den bestandsovervåkingen som ønskes gjennomført av storørretbestanden i Bandak. Tettheten av småørret er gjennomført på de samme stasjonene og med samme metodikk som de gjennomført i perioden 20112013. Etter 2013 er det gjennomført enkelte habitatendringer og det foretas også årlige tellinger av gytefisk og gytegroper. Undersøkelsen i 2016 og 2017 må sees på som en del av en langsiktig bestandsovervåking av ørret i Tokkeåi og Bandak.

Dette skriver Svein Jakob Saltveit i rapportens forord.

Rapporten i sin helhet kan leses her:

Rapport-Tokkåi-2017-ungfisk