”Vi holder deg oppdatert om tiltak for å bedre storaurestammen og følger revisjonsarbeidet i forbindelse med Tokke/Vinje – reguleringen”

Vi senket Helveteshylen

Bandakkanalen.no mottok i går ettermiddag følgende uttalselse fra Statkraft angående senkingen av vannstanden i Helveteshylen: 

I forbindelse med høringen av Statkrafts revisjonsdokument i 2013 ble det hevdet at Helveteshylen ble senket i forbindelse med etableringen av Lio kraftverk. Også i forbindelse med vannplanarbeidet i 2011 ble det hevdet at Helveteshylen / Åmøtehylen ble senket i forbindelse med uttak av masser på 1980-tallet eller ved utbygging av Lio kraftverk. Statkraft satte da i gang søk i tilgjengelige arkiver for å kunne gi svar på hva som hadde skjedd. Det ble kun funnet litt muntlig informasjon om anleggsarbeid på 1980-tallet, dvs fjerningen av stein og grus fra Helveteshylen. At anleggsarkivet var flyttet i 1990 var det dessverre ingen informasjon om.

I forbindelse med at Statkraft våren 2017 kommenterte høringsuttalelsene som var kommet inn til revisjonsdokumentet, foretok vi nye søk i arkivene for å få mer klarhet i spørsmålet om endring i Helveteshylen. Nye søk ble også gjort basert på dokumentasjon Tokke JFF hadde funnet, som ble presentert kort på ett møte om flomarbeid og tiltak på tersklene i Tokkeåi. Vi fant da tegningen som viser utløpstunnelen fra Lio kraftverk. Som følge av denne tegningen ble det antatt at det likevel var blitt foretatt senkning av vannstanden med ca. 1,7 m ved byggingen av Lio kraftverk. Dette ble det informert om på befaringen 28. juni 2017. Arkivet som hadde vært lagt vekk i 1990, var da blitt tilgjengelig på Notodden. Ytterligere søk i arkivene etter dette har resultert i at vi har funnet tegninger som viser at det ble planlagt å senke tersklene i utløpene av Helveteshylen, Bruhylen og Gjesshyl. Samtidig har bilder som viser anleggsarbeidene blitt funnet. Fredag 20. oktober ble Statkrafts regiondirektør orientert om de nye arkivfunnene, og han orienterte ordfører i Tokke kommune samme dagen. NVE, ordfører i Vinje kommune og fylkesmiljøvernsjefen i Telemark ble også raskt informert. I etterkant har informasjon blitt gitt til medier av Tokke kommune og Statkraft i samarbeid.  Statkraft har også hatt informasjonsmøte med WWF, NJFF, Naturvernforbundet og Sabima.

Statkraft beklager sterkt at denne informasjonen ikke har vært kjent tidligere.

t forsøk på å plassere nokre kotedata inn i Helvetesfossen. Oppmålinga skjedde på formiddagen fredag 27. oktober. Biletet er teke same dag. I øvre del av fossen er det ein avsats/sving. Det var ikkje mogleg med det utstyr som var tilgjengeleg å måle inn denne høgda nøyaktig, men eit omtrentleg anslag er 102,8 m.

Tokke kommune har forsøkt på å plassere nokre kotedata inn i Helvetesfossen. Oppmålinga skjedde på formiddagen fredag 27. oktober. Biletet er teke same dag. I øvre del av fossen er det ein avsats/sving. Det var ikkje mogleg med det utstyr som var tilgjengeleg å måle inn denne høgda nøyaktig, men eit omtrentleg anslag er 102,8 m.

Helveteshylen er senket mer enn hva vi tidligere har opplyst. Tiltakene, som ble utført i forbindelse med bygging og drift av Lio kraftverk, er nærmere beskrevet under. Plantegninger fra anleggstiden viser at det ble planlagt å senke Helveteshylen med om lag 3,5 meter, mens Gjesshyl skulle senkes noe over 1 meter. Profiltegningene antyder en naturlig vannstand i Helveteshylen før tiltak mellom kote 97 og 98. Tegningene tyder også på at man forventet en vannstand på kote 95,65 etter tiltaket ved full drift (14 m3/s) og ca 6,5 m3/s vannføring i elva. Profiltegningene viser også en planlagt senkning av terskelen i utløpet av Helveteshylen fra ca kote 97,5 til kote 94. Dette tyder på en planlagt senkning av vannspeilet på om lag 3 meter. Senkningsarbeidet ble gjennomført i forbindelse med byggingen av Lio kraftverk, trolig vinteren 1968. Det er foreløpig uklart hvilket høydegrunnlag som er lagt til grunn. Hvor mye vannstanden faktisk ble senket er usikkert, men mellom 2-3,5 meter er trolig reelt. Det vil si at høyden på fossen trolig var ett sted mellom 3,5-5 meter før utbyggingen av Lio kraftverk.

Helveteshylen før utbygging av Lio kraftverk

Helveteshylen før utbygging av Lio kraftverk

utløp Lio 59

Sprengningsarbeidene for å senke vannstanden i Helveteshylen forberedes

På slutten av 1980 tallet var Helveteshylen nær fylt igjen med stein og grus. Disse massene stammet i hovedsak fra ras i steintipper lenger opp i Tokkeåi. Totalt ble om lag 6000 m3 masser fjernet fra hølen. I forbindelse med dette arbeidet ble antakelig kanalen ut fra Helveteshylen gjort bredere men ikke ytterligere senket. I tillegg til Statkrafts senkning av Helvetshylen under fossen i forbindelse med utbyggingen av Lio har det nå kommet frem informasjon at selve Helvetesfossen ble sprengt ned av fløtninga rundt 1900. Dette beskrives i følgende youtube video: https://www.youtube.com/watch?v=RY4cahLs62o&t=682s og i Bratsberg amt https://no.wikisource.org/wiki/Side:Norges_land_og_folk_-_Bratsberg_amt_1.djvu/169   

Hvor mye av fossen som ble sprengt ned har vi pr nå ingen informasjon om. Det kan være at fellesfløtninga/riksarkivet sitter på detaljer knyttet til dette.

Hva gjør Statkraft nå?  Statkraft har engasjert Uni-miljø for å få en vurdering av Tokkeåis habitater oppstrøms Helvetesfossen. Det er ett ønske om å få en kvalitativ og kvantitativ kartlegging av gytearealer og skjul ovenfor Helvetesfossen og opp til garantert vandringshinder. En slik kartlegging ble gjennomført i november. Vi vil oversende det nye kunnskapsgrunnlaget til NVE og Fylkesmannen så snart det foreligger. Ut over dette vil det bli gjennomført oppmåling og kontroll kotehøyder på utløpskanal med mer, i samarbeid i Tokke kommune.

Jostein Kristiansen

Statkraft Energi AS
Regionskontor, Region Sør-Norge, 3880 Dalen