”Vi holder deg oppdatert om tiltak for å bedre storaurestammen og følger revisjonsarbeidet i forbindelse med Tokke/Vinje – reguleringen”

Tiltakene i Tokkeåi 2017

2017 var opprinnelig det siste året for den tre-årige tiltaksplanen for restaurering av Tokkeåi. Nå blir prosjektet forlenget et år til. Dette har blitt gjennomført inneværende år:

Fra Jostein Kristiansen i Statkraft har vi fått tilsendt denne rapporten:

Tokke JFF, Bandak fiskelag, NVE, Tokke kommune, FM og Statkraft var enige om hvilke tiltak som skulle gjennomføres i 2017: Tersklene rundt Buøy skulle senkes/fjernes, mer harving av klogget bunnsediment skulle gjennomføres, utlegging av gytegrus i Gjesshyl og åpning av flere sideløp mot Brattestå.

Skjermbilde 2017-09-07 kl. 20.11.59

Skjermbilde 2017-09-07 kl. 20.13.54Opprinnelig plan var ombygging av alle tersklene rundt Buøy. Uni-Miljø utarbeidet planer og det ble gjennomført en hydraulisk modellering hos Boku i Østerrike. Dessverre ble planene ikke godkjent av NVE da det indre løp ved Buøy fikk mer vann ved flom etter tiltak enn før. UNI-Miljø vil omarbeide planene samt kjøre ny hydraulisk modellering høsten 2017 slik at de tilfredsstiller kravene fra NVE`s flomavdeling og kan gjennomføres i august 2018.

Skjermbilde 2017-09-07 kl. 20.13.01

De siste 2 ukene er det blitt  åpnet et nytt sideløp mot Brattestå og skavet av store mengder toppmasse etter ønske fra Bandak fiskelag. På samme plass har det blitt tatt ut ca 300 tonn gytegrus som har blitt kjørt opp til Gjesshyl og blitt kjørt ut der av Sørensen i sin MenziMuck.

Resterende tiltak gjennomføres  i 2018 etter en evaluering i tiltaksgruppa høsten 2017.

Det har nettopp blitt gjennomført ett nytt prøvefiske i Bandak av NINA/LFI. De skal evaluere evt effekter av endret vannstand og endrede fiskeregler i Bandak som ble innført ca 2010.

Utover dette ønsker vi å få kartlagt om det finnes ungsik (rekrutter), ungørret på deltaområdet og yngeltetthet i Tokkeåi. Vi ønsker også å  utfordre forskerne på om de finner evt begrensende faktorer i selve Bandak for storørreten i systemet. Resultater fra dette prøvefisket vil bli publisert forsommeren 2018. Det ble funnet ungsik på deltaområdet (viktig som forfisk for storørreten) og ørreten så ut til å være i godt hold på deltaområdet utenfor Tokkeåi. Så det blir spennende å få de endelige resultatene.

Det vil bli telt gytegroper i Tokkeåi i høst som tidligere.

Forøvrig er  Byrte kraftverk og Lio kraftverk ute for vedlikehold og tester fra mandag 28. august til fredag 8.sept. I denne perioden blir det igjen tappet vann for å sikre vanndekt areal og opprettholdelse av egenpålagt driftsvannføring i Tokkeåi. Lio må igjennom flere avslagstester, så disse dagene vil det bli tappet ekstra vann slik at stranding av yngel unngås ved lastavslag. Normal drift ventes igjen fra fredag 8.september.