”Vi holder deg oppdatert om tiltak for å bedre storaurestammen og følger revisjonsarbeidet i forbindelse med Tokke/Vinje – reguleringen”

Ungfisk i Tokkeåi 2016

Høsten 2016 ble det gjennomført undersøkelse av ungørret i Tokkeåi og nedre del av Dalaåi. Nå foreligger resultatene.

Undersøkelsen er en del av bestandsovervåkingen som ønskes gjennomført av storørretbestanden i Bandak. Tettheten av småørret er gjennomført på de samme stasjonene og med samme metodikk som de gjennomført i perioden 20112013. Etter 2013 gjennomføres enkelte habitatendringer og det foretas også årlige tellinger av gytefisk og gytegroper. Undersøkelsen i 2017 må sees på som en del av en langsiktig bestandsovervåking av ørret i Tokkeåi og Bandak.

Rapporten kan du lese her:

Rapport-Tokkåi-2017-fisk