”Vi holder deg oppdatert om tiltak for å bedre storaurestammen og følger revisjonsarbeidet i forbindelse med Tokke/Vinje – reguleringen”

Oppstrøms Helveteshylen undersøkes

Fylkesmannen i Telemark har gitt Multiconsult tillatelse til å gjennomføre fiskeundersøkelser ovenfor Helveteshylen:

«Et av tiltakene som ble foreslått i sluttrapporten til de ferskvannsbiologiske undersøkelsene i Tokkeåi og Bandak var å øke gyte- og oppvekstområdene for storørret fra Bandak ved å gi den tilgang til Tokkeåi ovenfor Helvetesfossen ved utløpet fra Lio kraftstasjon. Det ble videre påpekt at denne elvestrekningen burde undersøkes med hensyn til egnethet for gyting og oppvekst for storørret (ref. NINA rapport 1050, kapittel 7.2). Som en oppfølging av dette har Multiconsult fått i oppdrag fra Tokke-Vinje Vannområde å gjennomføre habitatvurderinger og kartlegginger i løpet av september og oktober 2016.  Målsettingen er å få mer kunnskap om hvordan ørreten, og særlig storørreten, bruker og vandrer i systemet. Prosjektet gjennomføres med Morten Kråbøl som prosjektleder.» 

Lio kraftstasjon ble satt i drift i 1969. Selve kraftverket ligger 400 meter inne i fjellet og utnytter et fall på 352 meter fra inntaksmagasinet Byrtevatn.  Tidligere rant vannet i Tokkeåi sitt opprinnelig elveløp. Nå ligger dette mer eller mindre tørrlagt store deler av året. Turbinvannet kommer ut like oppstrøms Helveteshylen, et tilnavn stedet fikk i tømmerfløtningsdagane då fossen her skapte store utfordringer for fløterne.

Ørreter tatt på stang i det gamle elveløpet i sommer

Ørreter tatt på stang i det gamle elveløpet i sommer

All spaning og telling av stor gytefisk har de siste årene foregått nedstrøms Helveteshylen. En har nærmest tatt for gitt at storørreten ikke kommer opp fossen, som vil gi den tilgang til det gamle elveløpet. I de nærmeste ukene skal denne antakelsen settes på prøve, og arbeidet er allerede i gang.

Helveteshylen. Fossen opp til Tokkeåis øvre løp til høyre

Helveteshylen med fossen som fører opp til Tokkeåis øvre løp.

 

Det er det gamle elveløpet oppstrøms 1. som nå skal undersøkes

Det er det gamle elveløpet oppstrøms 1. som nå skal undersøkes. Også Dalaåi, som renner inn i Tokkeåi nedstrøms Helvetshylen vil bli undersøkt

Rustikke og ville omgivelser i det gamle elveløpet

Rustikke og ville omgivelser i det gamle elveløpet

Kulpene er fortsatt dype i det gamle løpet

Kulpene er fortsatt dype i det gamle løpet