”Vi holder deg oppdatert om tiltak for å bedre storaurestammen og følger revisjonsarbeidet i forbindelse med Tokke/Vinje – reguleringen”

Årets tiltak for storørreten i Tokkeåi fullført

Tiltakene i Tokkeåi har nå pågått i 2-3 uker og mye av arbeidet som var planlagt i år er ferdigstilt.

«Det er gjort vesentlig mer enn å bare flytte noen stein og litt masser i elva. Fokus på harving og etablering av økte gyteområder for storørret har vært en viktig del av arbeidet i tillegg til å sikre vandring og mer dynamikk. Det vil bli gjennomført en befaring med lokale interesser og Fylkesmannen i løpet av høsten for å se over tiltakene samt planlegge neste års tiltak.» Jostein Kristiansen i Statkraft er fornøyd med arbeidet som er utført.

Harving av elvebunn i nedre deler av Tokkeåi har nå pågått i overkant av to uker og vil fortsette ut neste uke. Deler av elven som har blitt harvet har vært svært sementert og hard. Harvingen vil gi flere hundre kvadratmeter  potensielle gyteområder for storørreten i elva. I tillegg til å gi økt skjul variasjon for yngel og bunndyr.

Se film her:

Uni-Miljø ved Ulrich Pulg og Sebastian Stranzl har nå ferdigstilt arbeidet med ombygging av de to øverste tersklene til brekk. I tillegg har det vært fokus på økte gytearealer for storørreten. Dvs at de har flyttet og omplassert store mengder gytesubstrat samt harvet hele strekket.

Terskelområdet utenfor skolen . Den mest kompliserte oppgaven for Uni-Miljø var området utenfor skolen. Flere lange og omfattende terskler skulle bygges om til fiskeførende brekk og økte gytearealer for storørreten. Arbeidet er nå ferdigstilt ved at tersklene er brutt opp og senket. Det er brukt mye stor stein for å lage mer naturlige brekk. I tillegg er det omplassert mye gytegrus for å forsøke å etablere 3-4 større gyteområder for storørreten. En liten sidebekk har blitt tilført vann. Det går en 22 KV strømlinje over og i elva i dette området. Denne skal rives om ca to år og da vil det gi mulighet for ytterlige litt tilpasning av elva.

Strekningen Åmøte- Gjesshyl er nå forsøkt restaurert. Det er kjørt ut 80 tonn gytegrus, store deler av de tidligere kanaliserte strekningene er nå bygd om til mer naturlig elv. Brekket ut av Gjesshyl er forlenget 30 meter og gjort vesentlig bredere. Den kanaliserte strekningen nedstrøms Gjesshyl på ca 100 meter er totalt ombygget og blitt dobbelt så bred. Med stor variasjon av steinstørrelser og elvegrus. Det vil bli vurdert om det må tilføres mer gytegrus på utløpet av Gjesshyl før neste sommer. Slik ser strekningen ut: