Vi gir deg bakgrunnen og holder deg oppdatert om prosjektet "Ferskvannsøkologiske undersøkelser i Tokkeåi og deltaområdet".

Nina

I forbindelse med vilkårsrevisjonen av Tokke-Vinje vassdraget fikk Norsk institutt for naturforskning (NINA) prosjektet ”Ferskvannsbiologiske undersøkelser i Tokkeåi”. Dette prosjektet startet opp høsten 2010 og avsluttes i løpet av våren 2014. I tillegg fikk NINA også et prosjekt som skal utrede ferskvannsbiologiske forhold i Bandak. Oppdragsgiver for begge prosjektene er Statkraft Energi AS.

Prosjektene inneholder flere ulike tema med tilhørende feltundersøkelser som skal gjennomføres i Bandak og Tokkeåi. Studiene gjennomføres i nært samarbeid med Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfisk (LFI) i Oslo. Resultatene fra disse studiene vil danne hovedgrunnlaget for en ny kunnskapsstatus til bruk i vilkårsrevisjonen og generell forvaltning av fiskebestandene i systemet. For å øke tilfanget av viktig lokalkunnskap ønsker NINA å henvende seg til publikum underveis i prosjektet for gjensidig utveksling av opplysninger og fagstoff. Derfor har NINA bidratt økonomisk til opprettelsen av Bandakkanalen.no.

NINA presiserer at vår målsetning er kun å bidra til en offentlig arena for kunnskaps- og meningsutveksling til gjensidig nytte for de faglige prosjektene og andre som har interesse av å vite mer om storørret, ferskvannsøkologi og vilkårsrevisjoner. NINA har derfor ikke eierskapsinteresser i denne hjemmesiden. Vårt primære ønske er å få inn relevante opplysninger fra lokale fiskere som vanskelig lar seg avdekke under feltstudiene i vassdraget. I tillegg ønsker vi å formidle nyheter, forskningsfunn og svare på spørsmål fortløpende i løpet av prosjektperioden.

Den løpende utvekslingen av informasjon, meningsytringer og forskningsfunn som gjøres gjennom Bandakkanalen.no vil av NINA bli betraktet som helt uforpliktende og av foreløpig karakter, og forventer at andre parter har samme oppfatning. For eksempel kan interessante opplysninger eller forskningsfunn fortløpende i prosjektene bli kommentert annerledes enn i sluttrapportene. Den helhetlige vurderingen av alle resultater vil fremkomme i sluttrapportene.

NINA inviterer derfor alle interesserte til å komme med opplysninger som bidrar til økt forståelse av ferskvannsøkologiske/fiskerimessige forhold i Tokkeåi og Bandak. Vi er spesielt interesserte i opplysninger om de enkelte fiskeartene, insektklekkinger, fangster/fangstjournaler, spesielle observasjoner knyttet til vassdragsreguleringer – eller rett og slett ei god historie fra fisket i Tokkeåi eller Bandak. I tillegg vil NINA også svare på spørsmål fra publikum.

Lillehammer 24. februar 2011

Morten Kraabøl

Prosjektleder NINA